Chỉ số Phát triển Con Người -HDI Human Development Index

Chỉ số phát triển con người là gì (HDI)

Đây là chỉ số được phát triển và áp dụng của Liên Hiệp quốc dùng để đánh giá các cấp độ xã hội và phát triển kinh tế của một nước. Nó được đánh giá qua bốn yếu tố: thời gian được giáo dục, thời gian kỳ vọng giáo dục, tuổi thọ trung bình, tổng thu nhập quốc gia. Chỉ số này là công cụ để thay đổi các cấp độ tổng thể và so sánh sự phát triển các quốc gia.

Chỉ số phát triển con người dùng làm gì?

The Human Development Index (HDI) được xây dựng nhấn mạnh đến yếu tố con người, chính xác hơn là cơ hội để nhận ra sự hài lòng về công việc và cuộc sống. Đánh giá tiềm năng quốc gia có thể cung cấp cho người dân chuỗi cung ứng các yếu tố hoàn thiện qua đó để đánh giá quốc gia. Bên cạnh các chỉ số về phát triển kinh tế như tổng sản phẩm quốc nội GDP

Chỉ số cũng là bài kiểm tra cho các nước lựa chọn chính sách phát triển, ví dụ như hai quốc gia có cùng tổng thu nhập quốc dân nhưng tại sao lại khác biệt về về thành tựu con người. Đề xuất HDI hy vọng có thể sử dụng thúc đẩy phản biện xã hội

HDI được đo lường như thế nào?

HDI là biện pháp tổng thể các thành tựu phát triển cơ bản của con người. Tính toán đánh giá một quốc gia thông qua các chỉ số trung bình như sự mong muốn về kiến thức, giáo dục, sức khỏe, các tiêu chuẩn sống. Một trong bốn thành phần trên được xếp theo thước đo thang điểm 0 và 1, một bản đồ hình học ba yếu tố được được lập ra, tính toán.

Phương pháp tính toán về sức khỏe là tuổi thọ trung bình, tuổi sinh sản mỗi quốc gia, điểm số 0 khi tuổi thọ dưới 20 điểm số 1 tuổi thọ là 85.

Giáo dục là một biện pháp đánh giá được chia làm hai cấp độ: thời gian học tập ở trường và thời gian một đứa trẻ bắt đầu học tại trường. Nếu thời gian học tập ở trường là 15 năm thì có điểm số 1, thời gian mong muốn học 18 năm ta có 1 điểm. Một phương thức tính toán đơn giản của hai yếu tố.

Ma trận tính toán thể hiện các tiêu chuẩn sống là tổng thu nhập quốc dân (GNI) dựa trên sức mua tương đương (PPP) để phản ánh thu nhập trung bình. Tiêu chuẩn sống điểm 1 khi thu nhập quốc dân $75,000 đô la, 0 điểm khi GNI dưới $100 đô la. Điểm số cuối cùng đánh giá mỗi quốc gia theo ma trận thông qua ba yếu tố xếp theo bất phương trình dựa trên điểm số của các yếu tố trên.

thecitizenvietnam.com/tintuc/
chỉ số phát triển con người
ảnh-image: internet

Giới hạn của chỉ số HDI

HDI đơn giản và đánh giá có giới hạn chỉ số phát triển con người. Không phản ánh chất lượng cuộc sống như quyền công dân hoặc an ninh. Nhận thức thực tế rằng, báo cáo phát triển con người đưa ra thêm các thành phần chỉ số về khía cạnh cuộc sống, bình quyền phụ nữ, bình quyền sắc tộc. Đánh giá, kiểm tra chỉ số HDI dựa trên rất nhiều yếu tố: tăng trưởng kinh tế, cơ hội việc làm, thành công tổng thể chất lượng cuộc sống.

Các nhà kinh tế học cho rằng chỉ số HDI là một biện pháp dự phòng đáng giá giữa HDI, biện pháp tính thu nhập đơn giản khác. GNI là sự hài hòa giữa hai yếu tố xếp hạng đánh giá, mối quan hệ lẫn nhau đơn giản và rõ ràng. Ít tốn thời gian tốn kém thu nhập thông tin, cũng không cần quá nhiều thông tin để đánh giá.

Các quy tắc cơ bản là không bao gồm nhiều yếu tố đánh giá không liên quan đưa ra để phản ánh toàn bộ cùng một hiện tượng. Chỉ nhằm tránh tính toán thêm các dữ liệu không cần thiết.

HDI cũng có những vấn đề là thu nhập tác động trực tiếp đến giáo dục, hơn là sức khỏe đời sống, định nghĩa thời gian đào tạo ở mỗi quốc gia rất khác nhau.

dịch: (LMN)

What Is the Human Development Index (HDI)

The Human Development Index (HDI) is a statistic developed and compiled by the United Nations to measure and various countries’ levels of social and economic development. It is composed of four principal areas of interest: mean years of schooling, expected years of schooling, life expectancy at birth, and gross national income per capita. This index is a tool used to follow changes in development levels over time and to compare the development levels of different countries.

Understanding the Human Development Index (HDI)
The Human Development Index (HDI) was established to place emphasis on individuals, more precisely on their opportunities to realize satisfying work and lives. Evaluating a country’s potential for individual human development provides a supplementary metric for evaluating a country’s level of development besides considering standard economic growth statistics, such as gross domestic product (GDP).

This index can also be used to examine the various policy choices of nations; if, for example, two countries have approximately the same gross national income (GNI) per capita, then it can help to evaluate why they produce widely disparate human development outcomes. Proponents of the HDI hope it can be used to stimulate such productive public policy debate.

How Is the HDI Measured?
The HDI is a summary measurement of basic achievement levels in human development. The computed HDI of a country is an average of indexes of each of the life aspects that are examined: knowledge and understanding, a long and healthy life, and an acceptable standard of living. Each of the four components is normalized to scale between 0 and 1, and then the geometric mean of the three components is calculated.

The health aspect of the HDI is measured by the life expectancy, as calculated at the time of birth, in each country, normalized so that this component is equal to 0 when life expectancy is 20 and equal to 1 when life expectancy is 85.

Education is measured on two levels: the mean years of schooling for residents of a country and the expected years of schooling that a child has at the average age for starting school. These are each separately normalized so that 15 mean years of schooling equals one, and 18 years of expected schooling equals one, and a simple mean of the two is calculated.

The metric chosen to represent the standard of living is GNI per capita based on purchasing power parity (PPP), a common metric used to reflect average income. The standard of living is normalized so that it is equal to 1 when GNI per capita is $75,000 and equal to 0 when GNI per capita is $100. The final Human Development Index score for each country is calculated as a geometric mean of the three components by taking the cube root of the product of the normalized component scores.

Limitations of the Index
The HDI is a simplification and an admittedly limited evaluation of human development. The HDI does not specifically reflect quality-of-life factors, such as empowerment movements or overall feelings of security. In recognition of these facts, the Human Development Report Office (HDRO) provides additional composite indices to evaluate other life aspects, including inequality issues such as gender disparity or racial inequality. Examination and evaluation of a country’s HDI are best done in concert with examining these and other factors, such as the country’s rate of economic growth, expansion of employment opportunities, and the success of initiatives undertaken to improve the overall quality of life within a country.

Several economists have raised the criticism of the HDI that it is essentially redundant as a result of the high correlations between the HDI, its components, and simpler measures of income per capita. GNI per capita (or even GDP per capita) correlates very highly with both the overall HDI and the other two components in both values and rankings. Given these strong and consistent correlations, it would be simpler and clearer to just compare per capita GNI across countries than to spend time and resources collecting data for the additional components that provide little or no additional information to the overall index.

Indeed, a fundamental principle of the composite index design is to not include multiple additional components that are strongly correlated in a way that suggests that they might reflect the same underlying phenomenon. This is to prevent inefficient double counting and to avoid introducing additional sources of potential errors in the data.

In the case of HDI, the inclusion of the components is problematic because it is easily plausible that higher average incomes directly lead to both more investment in formal education and better health and longevity, and definitions and measurement of years of schooling and life expectancy can vary widely from country to country.

Theo: https://www.investopedia.com/terms/h/human-development-index-hdi.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *