Hạ Viện Bang Pennsylvania thông qua yêu cầu kiểm phiếu lại.

Ngày 19/11(giờ địa phương) hạ viện bang Pennsylvania đã thông qua yêu cầu kiểm phiếu lại và chi phí kiểm phiếu do Đảng Cộng Hòa chịu trách nhiệm chi trả. Do kết quả bầu cử có nhiều mâu thuẫn và không rõ ràng càng phải làm sáng tỏ để đảm bảo

Một hạ viện đang bị chia rẻ nhưng số phiếu thông qua là 112 ủng hộ so với 90 phiếu chống ,109 phiếu của tất cả thành viên Đảng cộng hòa và 3 phiếu của đảng dân chủ ủng hộ.

Quyết định này đã chuyển lên Ủy ban tài chính ngân sách quốc hội- Ủy ban hỗn hợp gồm các thành viên của hạ viện và thượng viện. Để gíam sát giới hạn phát sinh của việc kiểm phiếu. Quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức tiến hành kiểm phiếu lại.

Đảng dân chủ chống lại việc kiểm phiếu, cho rằng nó vi hiến, phá hoại dân chủ và không cần thiết. Đảng cộng hòa cáo buộc có 29.000 lá phiếu đã bị gửi sai địa chỉ ở Hạt Allegheny. Hai Hạt ở quận Toppler phiếu bầu bị chia ra hai cách khác nhau, Hạt Lancaster đã có sự can thiệp của chính quyền bang này.

Một vài ý kiến chỉ ra rằng, đây là lần đầu tiên bầu cử tổng thống kể từ khi bang Pennsylvania thay đổi luật bầu cử. Máy kiểm phiếu mới đã được đưa vào sử dụng lúc đang giữa lúc dịch bệnh hoành hành.

Ba dân biểu đảng dân chủ ủng hộ kiểm phiếu là Frank Burns Hạt Cambria, Mark Longietti Hạt Mercer và Chris Sainato Hạt Lawrence.

Ủy ban hỗn hợp muốn có một báo cáo tổng thể về:

  • Cả hai vấn đề là người vắng mặt và bỏ phiếu qua thư, số phiếu bầu nhận được, số phiếu bầu được thông qua bởi ủy ban bầu cử địa phương. Số phiếu trả về cho người bầu cử thông qua vận động
  • Số người đi bầu đủ điều kiện sử dụng phiếu bầu tạm thời.
  • Số phiếu bầu vắng mặt của người không đăng ký đi bầu, nhưng lại được xác nhận đã bầu cử cùng thông tin cá nhân và thư tín.
  • Xác định rõ ở mỗi hạt ngày được bắt đầu bầu qua thư và bầu vắng mặt.
  • Xem xét lại lỗi máy kiểm phiếu làm cho nó bất thường khi nhận phiếu bầu lúc 8 giờ tối. Và tại sao các quan sát viên không được vào giám sát.