Bang Texas kiện 4 bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ

Bang Texas đã kiện 4 bang Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Vì các bang này đã vi phạm hiến pháp, luật bầu cử của các tiểu bang vi phạm hiến pháp khi tự ý hoặc thay đổi thời gian bầu cử khi đó là quyền của Hạ viện các tiểu bang chứ không phải là hành pháp của các bang đó.

Điều 3 Hiến pháp Hoa Kỳ quy định Tòa án tranh chấp giữa các bang sẽ do Tối Cao Pháp Viện giải quyết.

Yêu cầu hủy kết quả bầu cử, công nhận kết quả bầu cử đóng cửa theo giờ quy định là ngày 03/11. Các phiếu bầu đến sau khi hết thời gian bầu cử là không hợp pháp. Đối chiếu chữ ký đối với phiếu bầu qua thư và kiểm tra các phiếu bầu có tên người đã chết vẫn đi bầu cử. Các cá nhân đã thay đổi địa chỉ và các thư của quân đội bị thất lạc một cách vô lý.

Xem xét hủy ngày 14/12 bầu cử tri đoàn, vì gian lận phiếu bầu cho đến khi có phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Lợi dụng vi rút Corona để gian lận phiếu bầu qua thư, kiểm tra các máy đếm phiếu và hệ thống cùng với những người âm mưa đứng sau thao túng. Yêu cầu TCPV cho phép lập pháp các bang này tự bầu cử tri đoàn.

Source: https://stream.org/dont-mess-with-texas-texas-sues-pennsylvania-georgia-michigan-and-wisconsin-for-unconstitutionally-changing-election-procedures/