Hạt Antrim bang Michigan phát hiện sai số phiếu bầu. Ông Trump thắng ngược

Kết quả kiểm phiếu bằng tay ở hạt Antrim bang Michigan đã phát hiện sai số rất lớn tại hạt này. Số phiếu bầu của Tổng thống Trump cộng thêm 5250 phiếu và số phiếu bầu của Biden giảm 1810 phiếu. Ông Trump thắng với tổng phiếu bầu sau khi kiểm đếm bằng tay là 9748 phiếu sới Biden 5960. Trước đó Biden thắng với số phiếu 7769 và ông Trump chỉ được 4509

Trước đó, taị hạt này Tòa án tiểu bang Michigan đã yêu cầu kiểm tra máy đếm phiếu Dominion. Việc kết quả khác đi sau khi kiểm tra phiếu bầu bằng tay đã minh chứng việc Dominion sai sót có chủ đích.

Source: https://www.sentinel-standard.com/news