Điều 2 Hiến Pháp Hoa Kỳ và Tu Hiến Pháp số 12. Ông Trump mong đợi

Việc Lập pháp 7 bang đã công bố thông báo chính thức không ủng hộ và từ chối kết qủa cử tri đoàn. Vì công nhận kết quả bầu cử tri đoàn ở mỗi bang sẽ do Hạ viện tiểu bang công nhận và chứng thực không phaỉ do hành pháp bang công nhận điều đó vi hiến. Sẽ dẫn đến Quốc hôị Hoa Kỳ buộc áp dụng Điều 2 Hiến pháp, do ông Biden không đủ đa số phiếu. Số hạ viện tiểu bang do đa số thuộc Đảng cộng hòa kiểm soát. Ông Trump sẽ rộng đường cho nhiệm kỳ hai.

Điều 2 khoản 3 Hiến pháp Hoa Kỳ (Tu chánh án số 12 đã sửa đổi điều này vào ngày 15/06/1804)

Các đại cử tri sẽ hợp bang mình bầu hai người vào chức tổng thống và phó tổng thống, trong hai người không phải là cư dân cùng một bang. Họ sẽ lập danh sách những người được bầu và số phiếu bầu mỗi người nhận được, ký và xác nhận vào danh sách, gắn xi niêm phong và chuyển lên cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ, đệ trình lên Chủ tịch Thượng viện. Với sự có mặt của Thượng viện và Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện sẽ mở tất cả cứ liệu đã được xác nhận và đếm số lượng phiếu bầu. Người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ là Tổng thống, nếu như số phiếu bầu này chiếm đa số trong tổng số các đại cử tri được bầu ra, và nếu từ hai người trở lên có số phiếu bầu bằng nhau và chiếm đa số phiếu, thì Hạ viện sẽ ngay lập tức bỏ phiếu để bầu một trong những người đó làm Tổng thống. Nếu không người nào có đa số phiếu bầu, thì Hạ viện cũng theo thể thức như vậy, chọn 5 người có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách để bầu ra Tổng thống. Nhưng trong việc bầu Tổng thống, việc bầu cử được tính theo từng tiểu bang, mỗi đại diện đến từ các bang sẽ có một phiếu bầu. Số lượng đại biểu cần thiết để tiến hành việc này phải có một hoặc nhiều đại diện đến từ hai phần ba tổng số các bang và để trúng cử Tổng thống thì phải được sự ủng hộ của đa số các bang. Trong mọi trường hợp, sau khi bầu Tổng thống, người có số phiếu nhiều nhất do các đại cử tri bầu cho sẽ là Phó Tổng thống. Nhưng nếu từ hai người trở lên có số phiếu bầu bằng nhau, thì Th ượng viện sẽ chọn trong số đó để bỏ phiếu bầu ra Phó Tổng thống.